Политика на приватност

Заштита и безбедноста на податоците на корисниците на онлајн купување на веб порталот www. www.homax.mk е една од приоритетните задачи на нашата компанија.

ХОМАКС ЛТД го осветлува вниманието на заштитата на личните податоци во сите свои деловни процеси.

Оваа политика за точно објаснување кои податоци се собираат од страна на ХОМАКС ЛТД за време на вашата посета на нашите веб страници и како тие се користат.

Ова не се однесува на вашата посета на други веб страници, на кои ќе пристапите преку нашата страница.

 

Колачиња (колачиња)

Колачиња за заштита:

– Овие колачиња ни овозможуваат да ги посетите и изворите на сообраќајот за да можеме да ги погледнеме и подобриме информациите на нашата страница. Тие не помагаат да дознаат кои се најдолу и погоре и да сакаат како да ги задржат страниците од страниците. Сите информации што ги собираат овие колачиња се агрегирани и затоа се анонимни. Ако не ги дозволите овие колачиња, нема да дознаам страница кога сте ја посетиле и нема да можете да ги следите овие колачиња.

 

Колачиња за функционалности:

– Овие колачиња и овозможуваат на страната да обезбеди подобрена функционалност и персонализација. Тие можат да бидат поставени од нас или од трети лица чии услуги сме ги додале на нашата страна. Ако не ги дозволите овие колачиња, тогаш некои или од овие услуги може да не работат правилно.

 

Колачиња за таргетирање:

– Овие колачиња може да се користат преку нашата страница од нашите вентори. Тие сакаат да го изградат профилот на вашите интереси и да Ви прикажуваат релевантни реклами на други страни. Тие не складираат лични информации, туку се засноваат на уникатно идентификување на вашиот прелистувач и интернет уред. Ако не ги дозволите овие колачиња, ќе ги имате помалку насочено рекламирање.

Собирање и обработка на лични податоци

Заради системска заштита, секогаш кога ќе ги посетите нашите веб-страници, нашиот веб-сервер привремено го регистрирате вашиот домен и IP адресата на работната станица, заедно со уште неколку технички во врска со податоци со сесијата т.е. посетата на веб страниците. Исто така, во одредени некои информации ќе се запишат во форма на „Cookies“ на вашиот компјутер, со цел да ја приспособиме посетата на веб-сајтовите според вашите потреби и навики. „Cookies“ се мали датотеки кои се внесуваат на компјутерот на корисникот од страната на веб-серверот. Сите информации кои се меморираат во рамките на „Cookies“ можат да се искористат само за потребите на веб-услугата на HOMAX.MK и тоа на начин на која вашата приватност нема да биде загрозена. При вашата посета на веб страниците на ХОМАКС ЛТД нема да врши прибирање на лични податоци, освен во случај кога доброволно ќе ги даде овие информации, на пример, при електронски нарачки, анкети, наградни игри или барања за информации. Личните податоци кои се собираат за време на вашата посета на веб-страницата се обработуваат во однос на прегледот на Р. Македонија. Притоа, податоците поврзани со вашата картичка или вашата сметка во банка се испраќаат директно до банката преку шифрирана врска. ХОМАКС ЛТД ниту ги има, ниту има пристап до информации поврзани со вашата картичка или вашата сметка во банка.

Користење и пренос на лични податоци

Вашите лични податоци ќе ги користат само заради техничко администрирање на веб страниците и за задоволување на вашите потреби и желби. Вашите лични податоци ќе бидат користени за обработка и директен маркетинг само врз основа на ваша изречена според и само во обем неопходен за секој поединечен случај. Податоците нема да бидат објавени на државните органи, освен во случаите утврдени со закон. Сите наши луѓе се обврзани да ги чуваат и да се однесуваат со вашите податоци како со информации од доверлива природа. ХОМАКС ЛТД на ваше писмено барање ќе биде увид во сите ваши лични податоци со кои располага (име, адреса и сл.).

 

Сигурност

ХОМАКС ЛТД ги презеде сите пропишани технички и организациски мерки за заштита на личните податоци со кои располагаме, заштита од неовластен пристап и нивна злоупотреба. Нашите сигурносни се предмет на редовни контроли и одраз на најновите технолошки достигнувања во оваа област.

 

Правила за поднесување на електронски пораки

Форма за контакт

Доколку некој корисник има потреба од контакт со ХОМАКС ЛТД, има можност тоа да го даде преку контакт формата на веб-страната. При користење на оваа опција од корисникот погледнете ги следните податоци: Име, Презиме и е-пошта адреса за да може да се персонализира и да се даде директен одговор. Податоците на корисникот се чуваат додека корисникот не бара нивно бришење, менување или ограничување (согласно неговите законски права) или најмногу 3 месеци од последниот остварен контакт преку страната.

 

Регистрација при продажба

Пријавување на лог при продажба од корисникот на homax.mk се бараат следните податоци: Име, Презиме, е-пошта и Телефонски број. Ова е најмалиот обим на податоците кои се потребни за да може да се направи одредена комунукација и позитивно да се избере купувачот. Податоците се чуваат додека корисникот не бара нивно бришење,менување или ограничување (согласно неговите законски права) или најмногу 1 година од последниот остварен контакт преку, што и да се случи од страна на корисникот.

 

 

Права на субјектот на лични податоци

Кои податоци собираат Контролорот?

За потребите на нарачки на артикли, анкети, наградни игри или Ваши барања за информации за собирање на информации, релевантни и неопходни податоци. Контролорот на податоци се поврзува со превземаме минимален обем на податоци кои ги задоволуваат потребите и на Контролорот и на Субјектот на личните податоци.

При нарачки се собираат следните податоци: Име и Презиме, Адреса, Телефонски број или повеќе телефонски броеви за потребите на доставата.

При Ваши барања за информации, Контролорот ги собира следните податоци: Име и Презиме, адреса на е-пошта и телефонски број за контакт.

 

Кој е одговорен за обработка на личните податоци?

Контролорот е субјект кој ја врши обработката на личните податоци и кои ги утврдуваат целите за обработка на резултатите во согласност со Законот за заштита на личните податоци. Контакт и одговори на лицата за заштита на личните податоци Се работи за заштита на лични податоци на почеток на оваа „Политика за приватност“

 

Кој е правниот основ на обработка на лични податоци?

Контролорот ги собира минимално потребните лични податоци:

– Со цел позитивна идентификација на купувачот или контактот

– Заштита на сопственоста

– Заштита на животот и храната на храна во достава.

 

Кој може да ги види Вашите лични податоци?

До Вашите лични податоци пристап има само овластените лица за изработка на документацијата при продажба или овластени лица кои ги контролираат записниците.

 

Како да ги контролирате Вашите лични податоци?

Потребно е да се испрати барање на ХОМАКС ЛТД (070 338 660 / 075 425 625 Е-пошта: [email protected]) или по пошта на следната адреса: бул.Никола Карев, 1000 Скопје

 

Како може да ги смените Вашите лични податоци?

 

Потребно е да се испрати барање на ХОМАКС ЛТД (070 338 660 / 075 425 625 Е-пошта: [email protected]) или по пошта на следната адреса: бул.Никола Карев, 1000 Скопје

Дали може да се бара ограничување на обработката на Вашите лични податоци?

Вие имате право да ја ограничите обработката на личните податоци во секое време со испраќање на барање на ХОМАКС ЛТД (070 338 660 / 075 425 625 Е-пошта: [email protected]) или по пошта на следната адреса: бул.Никола Карев, 1000 Скопје . Вие исто така можете да ја блокирате обработката и кога работењето е незаконско и вие се спротивставувате на бришење на податоците. Сепак, блокирањето не е можно во секој случај на службена или кога контролорот има законска потреба од Вашите податоци за пренос на законите обврски.

 

Дали може да ги избришете Вашите лични податоци?

Вие имате право да ги избришете податоците во секое време со испраќање на барање на ХОМАКС ЛТД (070 338 660 / 075 425 625 Е-пошта: [email protected]) или по пошта на следната адреса: бул.Никола Карев, 1000 Скопје кога обработката е незаконска.

 

Дали ги споделувате Вашите лични податоци со други лица?

Вашите податоци се чуваат во Контролорот, освен ако не се барате од Контролорот или пак дадете согласности да бидат споделени. Во случајот на достава, Контролорот фирма за достава со која има договор за заштита на личните податоци, и со која во контролната средина во шифрирана врска, споделување неопходен дел од Вашите лични податоци (име, презиме, адреса, телефонски број) за да ја осигурување доставата. Во случај на сопствена достава, Контролорот не споделува информации со други лица. Во случајот на споделување на Вашите податоци со страници, ќе бидат откриени на кого се откриени, за кој цел и врз законски основ.

 

Што може да направи во случај на проблем?

Првиот чекор е да го извести Контролорот со испраќање е-пошта до [email protected] и да побара да преземе акција. Во секое време можете да поднесете барање до Агенцијата за заштита на личните податоци www.azlp.mk, која ќе постапи по вашето барање и ќе ги преземете мерките.

 

Колку долго се чуваат Вашите лични податоци?

Во случајот на порачка на артикли, личните податоци се чуваат до законскиот рок за чување на хартиена документација за правни лица, според усвоената листа на документарен материјал со рокови на негово чување. Штом ќе истече законскиот рок на чување, записите и личните подаоци ќе бидат предмет на бришење. Бришењето на податоци се случува на истекот на годината во која истекла законската основа за чување и обработка на податоците.

Во случај на Ваше барање за информации, лични податоци се чуваат само за остварување на контактот инициран од Ваша страна. Ако го прекинете контактот или не одговорите на нашите информации во рок од 30 дена, Вашите контакти се бришат. Во случај на анкета/наградна игра – Доколку сте добиле на наградна игра, Вашите податоци се чуваат и обработуваат исто како при порачка на артикли. Ако не сте добитник, Вашите податоци се чуваат во рок од 30 дена по завршувањето на анкетата/наградната игра

Контакт

Доколку сакате вашите податоци да бидат коригирани или избришани, или доколку имате какви било прашања или предлози за заштита на лични податоци, можете да контактирате на е-адресата [email protected] Притоа, вашата е-адреса нема да биде искористена за друга намена.